Výuka

Hlavním posláním jakékoliv univerzity je vzdělávání studentů a výchova nových absolventů. Čím prestižnější univerzita, tím kvalitnější absolventi. Jedním z našich hlavních cílů je proto přispívat fakultě svými znalostmi a schopnostmi k tomu, aby se posunula v oblasti své excelence směrem ke světové špičce. Výsledkem je několik předmětů, kterou jsou plně v gesci našeho centra a které si mezi studenty získali během své existence svou praktičností velkou oblibu.Rysy výuky CZM

Propojení teorie s praxí

Studenti si sami vyzkouší, jak to funguje v reálné praxi. Tam, kde je to časově možné, chceme, aby si studenti vyučované znalosti prakticky ověřili a sami potvrdili, že i teorie má své praktické použití. Zapojení externistů a partnerů vnáší do výuky reálné zkušenosti a pohled zvenčí.

Týmová spolupráce

Základem úspěchu nejsou vždy jen odborné znalosti, ale především schopnost komunikace s různými lidmi a týmová spolupráce vedoucí ke společnému cíli. Klademe proto důraz na práci v týmu a směřujeme studenty k intenzivní a vyrovnané spolupráci jak mezi sebou tak i s vyučujícími.

Byznysový pohled

Doplňujeme tradiční technické myšlení studentů ČVUT o byznys pohled. Rozvíjíme komunikační i manažerské dovednosti a simulujeme reálná omezení projektů tak, aby studenti dokázali posoudit všechny klíčové aspekty projektů a snížila se pravděpodobnost neúspěchu.

Vyučované předměty

Zimní semestr

Základy softwarových projektů (ZSO)

Předmět nabízí odpovědi na otázky jako jak řídit projekt a tým, jak uchopit problém a připravit vizi projektu, jak plánovat práci, jak správně organizovat úkoly a vzájemně spolupracovat, jak komunikovat v týmu, ale také na co si dát pozor a jaká jsou rizika při realizaci IT projektů. Jako specialisti na problematiku informačního managementu ve spolupráci s externisty a partnery připravujeme ucelený intenzivní kurz základů projektového řízení, který je také povinnou součástí námi spoluutvářeného studijního programu Softwarové inženýrství a technologie.

Tvorba informačních systémů (TIS)

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s praktickými podmínkami realizace informačních systémů a jejich typy. Absolvováním předmětu získá student vazbu mezi různými potřebami trhu (zákazníků) a znalostí různých technologií (databáze, programovací jazyky, grafické rozhraní, atd.). Znalosti získané v tomto předmětu jsou na jedné straně základem pro vedení a řízení projektů realizace informačních systémů, stejně jako na druhé straně podklad pro výběr vhodného řešení problému (včetně technologie), dodavatele a následný dozor nad dodávkou informačního systému třetí stranou.

Procesní řízení (ISP)

Procesní řízení je úvodem do problematiky Business Process Managementu (BPM), která je moderním a stále populárnějším směrem v řízení organizace. Podstatou předmětu je naučit studenty „uchopit“ reálný problém, popsat jej formou procesu, ten namapovat do konkrétní technologie a odsimulovat jeho chování. BPM v praxi představuje propojovací můstek mezi technologickým a business pohledem na fungování firmy. Slouží jako účinný nástroj pro efektivní komunikací, systematický rozvoj a optimalizaci firemních zdrojů.

Objektový návrh a modelování (OMO)

Objektově-orientovaný přístup dnes drtivě převažuje ve všech aspektech vývoje softwaru: analýze, návrhu i implementaci. Cílem tohoto kurzu je dovést studenty k solidnímu porozumění základním pojmům objektové teorie a nastínit jejich formální základy.

Řízení projektů (RPR)

Nově garantujeme také magisterský předmět Řízení projektů. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby, na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena projektového týmu. Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů. Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí IBM metodologie řízení projektů a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT.

Letní semestr

Informační systémy (INS)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou informačních systémů a jejich implementace. V rámci předmětu jsou seznámeni s "běžnými" typy systémů a vhodností jejich použití pro odpovídající uživatele. Studenti mimo jiné získají povědomí o oblastech nasazení a využití CRM, ERP, MRP a dalších typech systémů. Nezbytnou součástí předmětu je seznámení s klíčovými myšlenkami výběru informačního systému, hodnocení přínosnosti systému pro konkrétního zákazníka, způsobu nasazení a implementace formou projektu. Důraz je kladen na provedení úvodní analýzy fungování zákazníka, pochopení jeho potřeb a namapování na existující typy informačních systémů, popřípadě rozhodnutí o vytvoření systému nového. Bez tohoto pochopení je většina implementací neúspěšná. V závěru semestru jsou studenti seznámeni s problematikou provozu, podpory a údržby informačních systémů, dopady legislativy a zákonů na implementaci a specifiky implementace ve státní správě.

Sběr a modelování požadavků (SMP)

Předmět pokrývá problematiku požadavků na software od stručného zachycení prvotního nápadu až po správu změnových požadavků na již nasazené rozsáhlé projekty. Kromě problematiky textové dokumentace požadavků se studenti především naučí správně používat nejrozšířenější grafickou notaci UML.

Základy datových analýz (ZDA)

Předmět je zaměřený na úvod do datových analýz a vizualizace dat (informací). V první části jsou definovány klíčové pojmy a postupy, spojené s datovou analýzou. Na příkladech je demonstrováno, jakým způsobem se datová analýza provádí, jak mohou vypadat výstupy a interpretace analýz. Včetně možné manipulace a nevhodného použití.

Reference

Chcete se zapojit do výuky CZM? Zapište si naše předměty!

Nabídka našich předmětů se neustále vyvýjí, ale naše hodnoty a zaměření vždy zůstává. Pokud se vám naše nabídka líbí, nezapomeňte si naše předměty zapsat také v KOSu. Rádi se s vámi v semestru potkáme.

Kontakt

Některé služby tohoto webu využívají kvůli zjišťování návštěvnosti soubory cookie. Pokud Vám to vadí, můžete to odmítnout.

Top